گرده گل - توان اکسیر فارمد

ﮔﺮده ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﺎﻫﺎ و ﺑﺪن زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ از روي ﮔﻠﻬﺎ و ﮔﻴﺎﻫﺎن    ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺷﺎﻣﻞ  96 ﻧﻮع ﻣﺎده ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ آﻫﻦ، روي، ﻣﺲ، ﻣﻨﮕﻨﺰ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ، ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ومیﺑﺎﺷﺪ .

 %40 از گرده  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻮﺷﺖ، ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ و ﭘﻨﻴﺮ اﺳﺖ .

 ﭘﻮﻟﻦ در ﺷﻜﺴﺘﻦ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮده ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ   گرده داراي 22  ﻧﻮع  اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ، اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري، آﻧﺰﻳﻤﻬﺎ و ﻛﺎروﺗﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﺟﺰو آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻬﺎي ﻗوی ﻫﺴﺘﻨﺪ  .

ﺧﺎﺻﻴﺖ درﻣﺎﻧﻲ ﮔﺮده ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﮔﺮده وﺟﻮد دارد و ﺑﻴﺸﺘﺮ در درﻣﺎن   ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻌﺪه و روده ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود.