بره موم - توان اکسیر فارمد

ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ ﻛﻠﻤﻪ اي  ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از دو ﺑﺨﺶ ﭘﺮو ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺟﻠﻮ  و ﭘﻮﻟﻴﺲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ دﻓﺎع ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ دﻓﺎع از ﺷﻬﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . اﻳﻦ ﻣﺎده ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺒﻮرﻫﺎ از ﻣﻮاد ﺻﻤﻐﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن و درﺧﺘﺎن ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻲ ﺷﻮد  و ﺑﺮاي دﻓﺎع در درون ﻛﻨﺪوي زﻧﺒﻮرﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه و ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود.

ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺮﺷﺢ ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ:
  ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﻪ ﻣﻬﻤﻲ از ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺸﺎ آن از ﻋﺴﻞ و ﺷﻬﺪ ﮔﻠﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . اﻳﻦ ﻣﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺪد ﻣﺨﺼﻮﺻﻲ در ﺑﺪن زﻧﺒﻮران ﻛﺎرﮔﺮ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻲ ﺷﻮد. در واﻗﻊ اﻳﻦ ﻣﺎده ﺗﻮﺳﻂ 4 ﻏﺪه در ﻧﻴﻢ ﺣﻠﻘﻪ 7-4 ﺷﻜﻤﻲ ﺑﻨﺪ ﻫﺎي ﺑﺪن زﻧﺒﻮران ﻛﺎرﮔﺮ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ دراﺑﺘﺪا آﺑﻜﻲ   وﻟﻲ ﺑﻌﺪ از ﺧﺮوج از ﺑﺪن   زﻧﺒﻮرﺣﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﺪ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

رﻧﮓ ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ:
 رﻧﮓ ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ از ﺳﺒﺰ و ﻗﻬﻮه اي روﺷﻦ ﺗﺎ ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻴﺮه ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛﻪ زﻧﺒﻮر از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده اﺳﺖ دارد . ﻃﻌﻢ آن ﺗﻠﺦ و ﺳﻮزاﻧﻨﺪه ﺑﻮده و ﻣﺨﺎط دﻫﺎن و ﻟﺜﻪ را ﺑﻲ ﺣﺲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .  اﻳﻦ ﻣﺎده در اﻛﺜﺮ ﺣﻼﻟﻬﺎي آﻟﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ اﺳﺖ .


ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ:
 30 درصد  ﻣﻮم ﺧﺎﻟﺺ،
 50د رصد ﺻﻤﻎ،
 10درصد   ﭼﺮﺑﻴﻬﺎي  ﺿﺮوري و آروﻣﺎﺗﻴﻚ و ﻣﻮاد ﻣﻌﻄﺮ ﮔﻴﺎﻫﻲ و 5 درصد ﭘﻮﻟﻦ ﻣﻲ باشد  .

این ماده خارق العاده خواصی شامل اثر :
ضد تومور و ضد سرطان،ضد باکتریایی، ضد قارچی، ضد انگلی، آنتی اکسیدانی، ضد التهابی، ضد پوسیدگی دندان دارد، همچنین به عنوان تقویت کننده سیستم ایمنی بدن، بهبود دهنده اختلالات دهان و لثه، بی‌حس کننده موضعی، کاهش دهنده فشار خون کاربرد دارد.
در طب سنتی از بره موم در درمان بیماری های عفونی استفاده شده است بر این اساس در تحقیقی که در سال ۲۰۱۵ توسط دکتر شاهین گوانجی انجام شد اثر عصاره بره موم زنبور عسل بر روی پاتوژن های بیماری زا بررسی شد که نتایج این طرح نشان داد عصاره بره موم دارای خاصیت آنتی میکروبیال قوی در غلظت 30 % بر روی Candida albicans میباشد و نتایج این طرح در سال ۲۰۱۵ در مجله Chinese Journal of Integrative Medicine منتشر شد.