کرم حاوی ژل رویال

اکسیر  جوانی پوست

اولین قرص ژل رویال ایران

ژل رویال “سرچشمه جوانی و زیبایی”

رونمایی از قرص رویال ژلی

توان اکسیر فارمد

شرکت توان اکسیر فارمد از معدود شرکت های  فعال در عرصه فرآورده های زنبور عسل می باشد که با پشتوانه علمی و کادر فعال در حوزه دارو محصولات اثر بخشی را برای مشتریان فراهم م

محصول سالم تغذیه سالم

محصول سالم تغذیه سالم محصول سالم تغذیه سالم محصول سالم تغذیه سالممحصول سالم تغذیه سالم

محصول سالم تغذیه سالم2

محصول سالم تغذیه سالم محصول سالم تغذیه سالم محصول سالم تغذیه سالممحصول سالم تغذیه سالم

محصول سالم تغذیه سالم3

محصول سالم تغذیه سالم محصول سالم تغذیه سالم محصول سالم تغذیه سالممحصول سالم تغذیه سالم

آخرین اخبار شرکت

مقالات علمی

  • خواص آنتی ایجینگ رویال ژلی و خواص ...

    رویال ژلی، فراورده ای زرد رنگ است که از غددی در بخش پایینی حلق و فک پایین زنبور عسل پرستار تولید می شود وترکیبی غنی از پروتئین ها، کربوهی

  • اثرات ضد باکتریای بره موم

    پیچیدگی درمان بیماریهای عفونی ناشی از مقاوم شدن تعداد بی شماری از میکروب ها به انواع آنتی بیوتیک ها نیاز به استفاده از فراورده های طبیعی حاوی اثرات ضد باکتریای را افزای

  • ﺑﺮه ﻣﻮم یا ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ

    ﭘﺮوﭘﻮﻟﻴﺲ ﻛﻠﻤﻪ اي  ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از دو ﺑﺨﺶ ﭘﺮو ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺟﻠﻮ  و ﭘﻮﻟﻴﺲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ دﻓﺎع ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ دﻓﺎع از ﺷﻬﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . اﻳﻦ ﻣﺎده ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺒﻮرﻫﺎ از ﻣﻮاد ﺻﻤﻐﻲ